Srbija bunar

You are here:
Грешка
 • XML Parsing Error at 1:351. Error 9: Invalid character

Podzemne vode

Podzemne vode, posmatrane u tesnoj vezi sa drugim vidovimaprirodnih voda i stenama, predstavljaju jedan od najvanijih i najaktivnijih vidova geoloke materije, koja uti?e na niz geolokihprocesa u zemljinoj kori i uslove njenog formiranja.Izu?avanje podzemnih voda ima veliki nau?ni i prakti?ni zna?aj.

HIDROGEOLOGIJA

HIDROGEOLOGIJA ( hydros - voda. geos - zemlja, logos - nauka ) jenauka o podzemnim vodama. Ona izu?ava njihovo formiranje,poreklo, oblike postojanja, zakonomernosti rasprostranjenja,kretanja i isticanja, reim i rezerve, njihovo sadejstvo sageolokom sredinom, fizi?ka svojstva, hemijski, radioloki,mikrobioloki i dr. sastav,mogu?nosti kori?enja, zatitu odpodzemnih voda i zatitu podzemnih voda od zaga?ivanja.

Geotermalna energija

Geotermalna energija visokog stepena lei u dubljim delovima Zemljine unutranjosti i do nje je tee do?i ali geotermalna energija se akumulira i u pli?im delovima Zemljine kore na oko 10 m od povrine i predstavlja najperspektivnije trajne i obnovljive izvore energije.Toplota u zemlji-tlu na ovoj dubini je u sutini energija Sun?evog zra?enja koja ostaje konstantna tokom cele godine i iznosi oko 12C (njena temperatura je ve?a od temperature vazduha u zimskim mesecima i hladnija tokom letnjih meseci).

Kontakt podaci zaposlenih

 • Aleksandar Kosti?, vlasnik:
  Mob. (063) 245-376,
 • aleksandar@srbijabunar.com
 • ?or?e Kosti?:
  Mob. (063) 626-277
 • djordje@srbijabunar.com

 • Gordana Ljubi?i?, dipl.ing.hidr.:
  Mob. (063) 534-280
 • gordana@srbijabunar.com

Identifikacioni podaci

 • PIB: 101414597
 • Mati?ni broj: 55267332
 • ifra delatnosti: 45250
 • Teku?i ra?un: 205-56085-31
 • Godina osnivanja: 01. april 2001.

Kontakt podaci

 • Adresa: M.Todorovi?a 14, Ruanj, 11194 Beograd
 • Telefon: (011) 80-00-891
 • Fax: (011) 80-00-891
 • Mobilni: (063) 245-376
 • Email: info@srbijabunar.com